PMOS jest placówką wychowania pozaszkolnego. W Ośrodku prowadzone są:

 • lekcje wychowania fizycznego dla uczniów szkół, których baza sportowa jest niewystarczająca,

 • treningi sekcji sportowych funkcjonujących w Ośrodku.

W Ośrodku organizuje się:

 • zawody międzyszkolne szkół podstawowych,  szkół ponadpodstawowych,

 • zawody i turnieje sportowe Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach,

 • zawody, olimpiady i mistrzostwa młodzieży szkolnej w różnych dyscyplinach sportowych szczebla wojewódzkiego, ogólnopolskiego i międzynarodowego

   

Obiekty Ośrodka udostępniane są osobom dorosłym na:

 • treningi grup sportowych,

 • mecze, turnieje, zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym i innym.


Celem Ośrodka jest:

 • realizacja zadań i celów wynikających z przepisów prawa, uwzględniających program dydaktyczno – wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych wychowanków, a także potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach,

 • podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,

 • kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku,

 • uprawianie przez dzieci i młodzież wybranej dyscypliny sportu,

 • tworzenie warunków do prowadzenia zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu wychowanków,

 • rozpowszechnianie sportu poprzez organizację imprez sportowych o charakterze okazjonalnym i masowym,sport masowy,

 • wychowanie zdrowotne – lecznicza gimnastyka korekcyjna,

 • koordynowanie i organizowanie zawodów sportowych na szczeblu miejsko - gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym zgodnie z kalendarzem sportowym opracowanym przez Dyrektora PMOS oraz Szkolny Związek Sportowy w Kielcach