Status prawny lub forma prawna:   jednostka budżetowa Powiatu Buskiego

Nazwa organu prowadzącego:   Powiat Buski

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:  Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach